HS-JNH 全合成无级变速箱油

适用车型:适用于加特可 CVT2/CVT7 等钢带式无级变速箱。如:奔驰,道奇, JEEP, 雷诺,日产,雪铁龙等车型。

执行标准 : Q/ZODS 062
管理编码 : H-1644
品牌 : 好顺

适用车型

适用于加特可 CVT2/CVT7 等钢带式无级变速箱。如:奔驰,道奇, JEEP, 雷诺,日产,雪铁龙等车型。

适用配件参考号

=>NISSAN NS-2/NS-2V

=>Chrysler 05191185AA

=>Renault CVTF 31001 8580R

=>Mercedes-Benz 

       A001 989 46 03 10

=>BMW83 22 0 136 376